NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH

Công ty cần tuyển 8 nhân viên phòng kế hoạch:

 

*Nhóm phụ trách nguyên liệu vải: 2 nhân viên
 

-Theo dõi tình hình giao hàng từ NingBo và công ty Thiên Nam - Nam Định
 

-Báo cáo nhận vải cho mỗi lần xuất hàng.
 

-Kiểm tra đơn hàng từ hệ thống MIS.
 

-Lập kế hoạch xuất nguyên phụ liệu.
 

-Làm việc với bộ phận kho để báo cáo và giải quyết các vấn đề phát sinh khi nhận nguyên phụ liệu.

Yêu cầu: 

-1 người có thể giao tiếp và đọc viết tiếng Trung thành thạo.
 

-1 người có thể giao tiếp và đọc viết tiếng Anh thành thạo.
 

*Nhóm kế hoạch: 2 nhân viên
 

-Theo dõi tình hình giao hàng từ các nhà cung cấp, Hongkong, NingBo.
 

-Cập nhật báo cáo phụ liệu theo mỗi đơn hàng.
 

-Làm việc với các bộ phận: Vật tư, đơn hàng, kho,...
 

Yêu cầu: 
 

-Giao tiếp và đọc viết tiếng Anh thành thạo. Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
 

*Nhóm phụ trách hàng gia công: 2 nhân viên
 

-Cập nhật báo cáo hàng giặt hàng ngày.
 

-Cập nhật báo cáo hàng thêu và in hàng ngày.
 

-Làm việc với các đơn vị gia công:  Hợp đồng, hóa đơn, thanh toán.
 

-Cập nhật vào hệ thống SAP.
 

Yêu cầu: 

-Giao tiếp và đọc viết tiếng Anh thành thạo. Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
 

*Nhóm phụ trách tính giá thành: 1 nhân viên
 

-Làm việc với bên NingBo để kiểm tra đơn giá cho mỗi công đoạn.
 

-Cập nhật báo cáo và gửi cho bộ phận kế toán.
 

-Cập nhật báo cáo tổng hợp.
 

-Tổng hợp các khiếu nại phàn nàn về tình hình giao hàng chậm/chất lượng vải
 

Yêu cầu: 

-Giao tiếp và đọc viết tiếng Anh thành thạo.
 

*Nhóm phụ trách theo dõi tình hình xuất hàng: 1 nhân viên
 

-Cập nhật kế hoạch sản xuất.
 

-Theo dõi tình hình thiếu hàng xuất và sắp xếp thay thế.
 

-Liên hệ với bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận hoàn thiện về việc sắp xếp
hàng hóa.

 

-Gửi báo cáo sau khi xuất đơn hàng.
 

Yêu cầu: 
 

-Giao tiếp và đọc viết tiếng Anh thành thạo.


Li
ên hệ: Chị Anh
Email: anhnguyenthi@smart-shirts.com.vn
SĐT: 03213 849 297 ext 226

 
NỘP ĐƠN